Tổng kết HKMP

Tổng kết HKMP

►►►Thiếu Lâm : 18 rương
Tháng 10 - 11 rương
Tháng 11 - 8 rương

 
 
 Quang Anh : 4 món

 

 Đại Ca Lãnh Đạo : 3 món


 Tôn Quyền : 2 món

 
 
TG Tôm Hấp Bia : 4 mónNgụy Diên : 3 món


TG Hàu Mù Tạt : 2 món 


Bang giữ : 1 món TL

 
►►►Đường Môn : 14 rương
Tháng 10 - 10 rương
Tháng 11 - 4 rương
    
 
    

    
Tào Chân [LTT] : 8 món

        
Giày Sâm Hoàng + 
Đai Băng Hàn
Huy Thiếu Gia : 3 món